Morfinci Şadiye'ye suçüstü!

“Morfinci Şadiye” lakaplı sahte kadın doktor suçüstü yakalandı. Galatasaray-Eskişehir arasındaki Süper Lig maçı ile Yıldırım Mayruk’un defilesinde bile doktor olarak görev yaptığı belirlendi.

802 okunma
Bugün Gazetesi'nde yer alan habere göre İs­tan­bu­l’­da ya­şa­yan Ra­di­fe D, tıp fa­kül­te­si­ni terk et­ti. Da­ha son­ra Ş.E.K. ad­lı bir dok­to­run adı­nı kul­la­na­rak özel has­ta­ne­le­rin am­bu­lans­la­rın­da sah­te bel­gey­le gö­rev yap­ma­ya baş­la­dı. Du­ru­mu fark eden ger­çek dok­tor Ş.E.K. sav­cı­lı­ğa baş­vu­ra­rak ih­bar­da bu­lun­du. 

İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDİNCE...

Ha­re­ke­te ge­çen C Böl­ge­si Gü­ven Tim­le­ri Bü­ro Amir­li­ği ekip­le­ri, sah­te dok­to­run da­ha ön­ce de ben­zer olay­lar­dan sa­bı­ka­sı bu­lu­nan “Mor­fin­ci Şa­di­ye­” la­kap­lı Ra­di­fe D. ol­du­ğu­nu be­lir­le­di.

Ra­di­fe D’­yi ta­ki­be alan ekip­ler, 25 Ey­lül­’de  Ba­kır­kö­y’­de ope­ras­yon için düğ­me­ye bas­tı. Bir özel has­ta­ne­ye iş gö­rüş­me­si için ge­len sah­te dok­tor, kıs­kıv­rak ya­ka­lan­dı.  Ra­di­fe D’­nin am­bu­lans­la­rın ya­nı sı­ra Yıl­dı­rım May­ru­k’­un de­fi­le­si ile Ga­la­ta­sa­ray-Es­ki­şe­hirs­por ara­sın­da oy­na­nan sü­per lig kar­şı­laş­ma­sın­da sağ­lık gö­rev­li­si ola­rak yer al­dı­ğı be­lir­len­di.