Ünlü oyuncu Hindistan yolcusu!..

İki yıl ön­ce Boll­ywo­od ya­pı­mı ‘Tell Me Oh Khu­da­a’ ad­lı film­de rol alan Mel­tem Cum­bu­l’­a, Hin­dis­ta­n’­dan bir tek­lif da­ha gel­di.

1406 okunma
Hint­li yö­net­men Ma­yur Pu­ri­’nin ye­ni fil­min­de oy­na­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Meltem Cum­bul, şöy­le ko­nuş­tu:

Ajan­sım da be­ni bek­li­yor

“Fark­lı kül­tür­le­re ait si­ne­ma­cı­lar­la ça­lış­mak be­ni her za­man  cez­bet­miş­tir. He­le he­le si­ne­ma sek­tö­rü­nün en iyi iş­le­di­ği  Hin­dis­tan ve Ame­ri­ka­’da ça­lış­ma im­ka­nı bul­mak be­nim için ol­duk­ça fark­lı de­ne­yim­ler­di. Ma­yur Pu­ri ye­ni se­nar­yo­sun­da bir ka­rak­te­ri be­ni dü­şü­ne­rek bi­çim­len­di­ri­yor. Na­sip olur­sa ora­da oy­na­ya­ca­ğım. Ame­ri­ka­’da­ki ajan­sım da Los An­ge­le­s’­a gel­me­mi dört göz­le bek­li­yor.”

BUGÜN İNTERNET SİTESİ