Kolesterolle bu yolla savaşın!

Si­yah çay, yu­laf, so­mon ba­lı­ğı, ce­viz, bit­ter çi­ko­la­ta ve avo­ka­do ko­les­te­ro­lün dü­şü­rül­me­sin­de ol­duk­ça et­ki­li.

Kolesterolle bu yolla savaşın!
1007 okunma
Bugün'den Serda Kıvılcım'ın haberine göre ko­les­te­rol, kalp ve be­den sağ­lı­ğı­nın düş­ma­nı. AB­D’­de ya­pı­lan araş­tır­ma­da si­yah çay, yu­laf, so­mon ba­lı­ğı, ce­viz, bit­ter çi­ko­la­ta ve avo­ka­do­nun ko­les­te­ro­lün dü­şü­rül­me­sin­de ol­duk­ça et­ki­li ol­du­ğu an­la­şıl­dı.

Düzenli yulafın etkisi

Si­yah ça­yın kan ya­ğın­da azal­ma sağ­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Dr. La­ne Stork, “ABD Ta­rım Ba­kan­lı­ğı­’nın ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da 3 haf­ta bo­yun­ca çay içil­me­si du­ru­mun­da kan­da­ki yağ­da azal­ma gö­rül­dü­ğü açık­lan­dı­” de­di. Ça­yın ar­dın­dan ge­len yu­la­fın da kö­tü ko­les­te­rol düş­ma­nı ol­du­ğu­nu kay­de­den Stork, “Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra gö­re dü­zen­li ola­rak bir­kaç haf­ta bo­yun­ca yu­laf ye­di­ği­niz tak­dir­de kö­tü ko­les­te­ro­lü­nü­zü yüz­de 5 ora­nın­da dü­şü­re­bi­lir­si­niz. Yu­laf ay­rı­ca kö­tü ko­les­te­rol emi­li­mi­ni dü­şü­ren be­ta glu­kan içe­ri­r” di­ye ko­nuş­tu. Ko­les­te­ro­lün düş­ma­nı olan ve kalp dos­tu olan bir baş­ka yi­ye­ce­ğin ise so­mon ba­lı­ğı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Dr. Stork, “So­mon bolca ome­ga 3 ya­ğı ba­rın­dır­dı­ğı için kalp sağ­lı­ğı için fay­da­lı­dır.

Cevizde omega 3 fazla

Ome­ga 3 yağ asit­le­ri ar­ter­ler­de il­ti­hap, plak oluş­ma­sı­nı azal­ta­bi­li­r”
ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Ce­vi­zin de di­ğer bir­çok ka­buk­lu ku­ru­ ye­mi­şe gö­re da­ha fay­da­lı ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Dr. Stork, “Ce­viz, ko­les­te­rol sa­va­şın­da di­ğer ku­ru­ye miş­le­re gö­re da­ha çok ome­ga 3 içeriyor” de­di.

Ko­les­te­rol düş­ma­nı bir di­ğer yi­ye­ce­ğin bit­ter çi­ko­la­ta ol­du­ğu­nu kay­de­den Dr. Stork “Bit­ter çi­ko­la­ta­da­ki ka­ka­o an­ti­ok­si­dan­lar doy­ma­mış yağ içe­rir. Bu da ko­les­te­ro­lün dü­zenler. A­vo­ka­do iyi ko­les­te­ro­lü­nü­zü yük­sel­ten yağ­la­ra sa­hip­tir” ifadesini kullandı.